ładowanie...
Czy wiesz jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski?

Co to jest błąd lekarski i jak uzyskać za niego odszkodowanie?

W ostatnich latach coraz częściej słyszy się o roszczeniach pacjentów wysuwanych w stronę lekarzy oraz placówek medycznych za spowodowanie błędów w sztuce lekarskiej. Czym zatem jest taki rodzaj niedopatrzenia czy nawet pomyłki? Jakie działania personelu bądź lekarza mogą tworzyć podejrzenie o dokonanie takiego błędu? Jakie rodzaje błędów lekarskich wyróżniamy? Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski?

Jakie wyróżniamy rodzaje błędów lekarskich?

Błąd lekarski ze względu na formę, w jakiej zostaje popełniony może zostać zakwalifikowany jako błąd diagnostyczny, terapeutyczny bądź techniczny.

Błąd diagnostyczny

Popełnienie błędu diagnostycznego polega na tym, że lekarz dokonujący czynności diagnostycznych pacjenta popełnia błąd w ustaleniu stanu chorobowego, np. nieprawidłowo bada puls chorego, błędnie odczytuje z urządzeń medycznych dane, nie rozpoznanie istniejącej choroby bądź mylnie rozpoznanie chorobę nieistniejącą.

Rozpatrując kwestię przypisania lekarzowi odpowiedzialności za popełniony błąd lekarski, każdorazowo należy sprawdzić, czy błędne rozpoznanie było usprawiedliwione występującymi objawami czy też wynikało z przyczyn zawinionych przez lekarza, np. nieprzeprowadzenia koniecznych badań dodatkowych, mylnego odczytania zapisu urządzeń medycznych, zaniechania konsultacji ze specjalistą.

Błąd terapeutyczny

Błąd terapeutyczny polega na wyborze niewłaściwego lub wadliwego sposobu leczenia. Jako przykład terapeutycznego błędu lekarskiego można wskazać wykonanie operacji mimo istnienia obiektywnych przeciwskazań, przepisanie niewłaściwych leków, nieprawidłowe wdrożenie leczenia, np. wtedy, kiedy dana metoda leczenia jest już zbyt przestarzała.

Błąd techniczny

Lekarski błąd techniczny polega on na niewłaściwym wykonaniu czynności leczniczej. Jako przykład błędu technicznego można podać nieprawidłowe operowanie przyrządami operacyjnymi, nieprawidłowe wkłucie się, etc.

W przypadku zaistnienia któregoś z podanych wyżej rodzajów błędów lekarskich możemy dochodzić zapłaty stosownego świadczenia rozumianego jako tzw. odszkodowanie za błąd lekarski.

Kiedy można starać się o odszkodowanie za błąd lekarski?

Jeżeli chcemy przypisać komuś odpowiedzialność z tytułu popełnienia błędu lekarskiego, musimy dokonać swoistego „testu”. Jeżeli odpowiedź na każde z poniższych pytań jest pozytywna, wtedy możemy powiedzieć, że doszło do dopuszczenia się błędu lekarskiego:

  1. Czy postępowanie (działanie lub zaniechanie) osoby odpowiedzialnej było niezgodne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej ?
  2. Czy skutkiem tego postępowania było zaistnienie szkody u pacjenta, np. doszło do jego śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, innego naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia?
  3. Czy zaistniał związek przyczynowy pomiędzy działaniem osoby odpowiedzialnej, a skutkiem w postaci szkody pacjenta?
  4. Czy osobie odpowiedzialnej można przypisać winę umyślną lub nieumyślną?

Jakie roszczenia przysługują pacjentowi poszkodowanemu w wyniku błędu lekarskiego?

Pacjentowi, który doznał szkody popełnionej w efekcie błędu medycznego przysługują następujące roszczenia:

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Takie rodzaj świadczenia posiada charakter jednorazowy, należy się poszkodowanemu pacjentowi za cały ból i cierpienie, jakich doznał wskutek błędu lekarskiego. Nie jest prostą sprawą ustalić wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, dlatego warto skorzystać z pomocy takiej firmy, jak Auxilia podczas określania wysokości tego świadczenia na potrzeby postępowania sądowego.

Odszkodowanie za błąd lekarski

Odszkodowanie za błąd lekarski stanowi świadczenie, które należy się poszkodowanemu pacjentowi wskutek błędu lekarskiego za to, co rzeczywiście wydał na koszty leczenia, wizyty lekarskie, badania, rehabilitację, koszty dojazdów na rehabilitację, sprzęt rehabilitacyjny, koszty przystosowania mieszkania (jeśli mamy do czynienia z osobą niepełnosprawną), a także wiele innych wydatków. Ustalenie tych kosztów wymaga pomocy ze strony poszkodowanego pacjenta. Dlatego warto zbierać wszelkie faktury, zaświadczenia, rachunki, tak aby móc potem udowodnić fakt poniesienia kosztów leczenia w sądzie.

Zapłata z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia

Takie rodzaj zapłaty jest świadczeniem, które przysługuje w przypadku konieczności zakupu określonego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego czy przeprowadzenia odpłatnej procedury medycznej, jednakże nie dotyczy ono, np. zabiegów eksperymentalnych.

Renta na zwiększone potrzeby

Ten typ renty stanowi świadczenie okresowe, najczęściej wypłacane co miesiąc i obejmujące dający się wyliczyć miesięczny koszt powtarzających się wydatków poszkodowanego pacjenta. Do renty może zostać również wliczony koszty opieki, jeśli pacjent nie jest w stanie w wyniku błędu lekarskiego samodzielnie egzystować.

Renta z tytułu utraty widoków na przyszłość

Taka renta obejmuje straty poszkodowanego pacjenta, który nie może już wykonywać dotychczasowego zawodu albo nie ma możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Renty może obejmować również koszty przekwalifikowania do wykonywania innego zawodu.

Co robić, gdy przypuszczamy że doszło do popełnienia błędu lekarskiego ?

Kiedy podejrzewamy, że w trakcie leczenia nastąpił błąd lekarski, bardzo ważne jest, by zgromadzić pełną dokumentację prowadzonego leczenia (wyniki wszystkich wykonanych badań, raporty dotyczące zastosowania procedur medycznych, szczegółową dokumentację z pobytu w szpitalu w przypadku, jeżeli taki wystąpił).

Wgląd w dokumentację medyczną oraz uzyskanie poświadczonej za zgodność z oryginałem jej pełnej kopii jest prawem, wynikającym z art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Każda placówka medyczna ma zatem obowiązek wydania pacjentowi – na jego żądanie – pełnej dokumentacji procesu leczenia.

Bardzo ważne jest również aby poszkodowany gromadził wszelkie rachunki, faktury oraz paragony za zakup leków, dodatkowe wizyty lekarskie, koszty dojazdu itp.

Kto powinien zapłacić odszkodowanie za błąd lekarski?

Zasadniczo, podmiotem obowiązanym do uiszczenia odszkodowania za błąd lekarski jest osoba, która dopuściła się takiego błędu podczas udzielania świadczeń medycznych. Często jednak taka osoba zatrudniona jest w placówce służby zdrowia lub błąd lekarski jest wynikiem postępowania większej liczby pracowników takiej placówki. W takich przypadkach odpowiedzialność cywilna przechodzi na podmiot prowadzący daną placówkę (szpital, przychodnię) i to od niego należy dochodzić stosownej rekompensaty.

Jeżeli podmiot odpowiedzialny za szkodę posiada polisę ubezpieczeniową OC, wtedy o odszkodowanie za błąd lekarski można wystąpić bezpośrednio do jego ubezpieczyciela.